Forums

Using microphone to measure Db(A) and Db(C) ?

Started by Skybuck Flying August 29, 2009
Skybuck Flying wrote:

> I wonder how much this microphone is worth LOL :) For example how much would > a comparable microphone cost ?!? > > Anyway I am hoping now that I can use this microphone to try and do some > meaningfull measurements ?!
No, use a calibrated measure microphone.
> I am not scared to do some arithmetic/math to convert whatever it takes to > DB(A) or DB(C)... I might actually learn something from doing the math or > so... and get a better understanding of it... and then maybe I will also be > more sure that it's more or less correct for my purposes and law or so ;) :)
You may need some years to learn the basics, e.g. how to develop a FIR filter with many taps for the filter function. -- Frank Buss, fb@frank-buss.de http://www.frank-buss.de, http://www.it4-systems.de
"Frank Buss" <fb@frank-buss.de> wrote in message 
news:h311pp23j31j$.1h6nk3g8dlp2r.dlg@40tude.net...
> Skybuck Flying wrote: > >> I wonder how much this microphone is worth LOL :) For example how much >> would >> a comparable microphone cost ?!? >> >> Anyway I am hoping now that I can use this microphone to try and do some >> meaningfull measurements ?! > > No, use a calibrated measure microphone.
I already have a microphone. Now it "just" needs to be calibrated lol :) But this raises interesting questions: How am I suppose to understand the law if I don't know what kind of decibels me, my systems, or other people's cars/trucks/busses are producing ? There must be a way for me to calibrate my microphone... ?!? So the question now becomes how to calibrate my microphone so it can be used to interpret the law and such... (I could simply follow your advice and buy a "calibrated" microphone but then how would I know if it was calibrated properly in according with law ?! ;) :) <gje lol> I must be able to prove/test it somehow ? ;))
>> I am not scared to do some arithmetic/math to convert whatever it takes >> to >> DB(A) or DB(C)... I might actually learn something from doing the math or >> so... and get a better understanding of it... and then maybe I will also >> be >> more sure that it's more or less correct for my purposes and law or so ;) >> :) > > You may need some years to learn the basics, e.g. how to develop a FIR > filter with many taps for the filter function.
The filter can be applied later... these are weights if I understand correctly. So first I would need a system without the weights... is this the SPL you mentioned ? Bye, Skybuck.
Ok,

I found some interesting information in the dutch law... maybe I can make 
some sense of it...

I'll post it here in dutch... you'll have to use google translate to 
translate it into your language.

However some symbols and formula's are lost in plain text so here is the 
link in case you are interested in learning more about how the dutch law 
deals with sounds/decibels and measurements ;) :)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003529/geldigheidsdatum_30-08-2009


"
Bijlage I
Voorschrift m.b.t. het berekenen en meten van de geluidwering
1. Algemeen
1.1De bepaling van de geluidwering dient te geschieden voor de octaaf-banden 
met de middenfrequenties 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz en 2000 Hz.
1.2Bij de bepaling van de geluidwering van de gevel dient te worden 
uitgegaan van het A-gewogen referentiespectrum, behorend bij het equivalent 
geluidsniveau buiten de woning of het andere geluidsgevoelige gebouw.
Het A-gewogen referentiespectrum wordt zodanig weergegeven, dat het 
bijbehorend geluidsniveau 0 dB is.
1.3Tenzij anders vermeld en gemotiveerd, wordt bij de bepaling van de 
geluidwering als referentiespectrum voor weg- of spoorweglawaai het in tabel 
1 gegeven standaardspectrum gehanteerd.
Tabel 1. Het A-gewogen standaardspectrum in octaafbanden voor weg- of 
spoorwegverkeer
 Octaafbanden met middenfrequentie in Hz
frequentie (Hz)12525050010002000
Index i12345
Ci (dB)&#2013266070;14&#2013266070;10&#2013266070;6&#2013266070;5&#2013266070;7

1.3.aAls in de maatgevende periode op de betreffende spoorweg geen 
railvoertuigen passeren behorende tot de categorie&#2013265931;n 4 of 5, bedoeld in 
artikel 1 van het Reken- en meetvoorschrift railverkeerslawaai, kan de met 
behulp van het standaardspectrum bepaalde geluidwering met 3 dB(A) worden 
vermeerderd.
1.4De geluidwering van de gevel wordt genormeerd voor de nagalmtijd in de 
geluidsgevoelige ruimte. Voor geluidsgevoelige ruimten in woningen bedraagt 
de referentienagalmtijd To 0,5 seconde voor de onder 1.1. genoemde 
octaafbanden. Voor geluidsgevoelige ruimten, anders dan woonruimten, in 
andere geluidsgevoelige gebouwen dan woningen bedraagt de 
referentienagalmtijd To 0,8 seconde voor de onder 1.1. genoemde 
octaafbanden.
1.5Indien door een aanwezige gevel, anders dan door het openen van ramen, 
ventilatie kan plaatsvinden, zoals door kieren, ventilatieroosters of 
ventilatieklepjes, dan wordt de geluidwering bepaald voor de situatie dat 
desbetreffende ventilatieopeningen zijn gesloten en afgedicht. Ter 
compensatie wordt een opening in de gevel in rekening gebracht ter grootte 
van de helft van de volgens de bouwverordening te bepalen ventilatie-opening 
in de gevel, met een geluidsisolatiewaarde van 0 dB(A) voor het netto 
oppervlak van de opening.
Indien evenwel ventilatie-openingen in de gevel aanwezig zijn of worden 
aangebracht waaraan een hogere geluidsisolatiewaarde wordt toegekend dan 0 
dB(A), dan worden deze bij de bepaling van de geluidwering geopend 
respectievelijk geopend geacht.
2. Meetmethode
2.1Ter bepaling van de waarde van de geluidwering van de gevel worden 
metingen uitgevoerd per begrenzingsvlak met behulp van een luidspreker of 
een luidsprekerscombinatie op zodanige wijze dat de metingen voor wat 
betreft de invalsrichtingen representatief kunnen worden geacht.
Daarbij wordt uitgegaan van een geluidsbron op &#2013265929;&#2013265929;n of meer vaste posities.
Het begrenzingsvlak wordt daartoe onder een hoek van 45&#2013266096; &#2013266097; 5&#2013266096; ten opzichte 
van de normaal aangestraald, zodanig dat de geluidsbelasting op de andere 
van belang zijnde begrenzingsvlakken te verwaarlozen is. De afstand van de 
bron tot het begrenzingsvlak gemeten vanuit de geluidsgevoelige ruimte is 
ten minste tweemaal de gevelbreedte (van die ruimte). De bron dient een 
signaal voort te brengen met het karakter van een ruis en met een breedte 
van tenminste &#2013265929;&#2013265929;n octaaf waarvan de middenfrequentie overeenkomt met de 
middenfrequentie van het te meten octaafgeluiddrukniveau. De 
frequentiekarakteristiek moet vlak zijn binnen een hoek van ca. 40&#2013266096;.
De door de bron op de meetplaatsen veroorzaakte geluidsniveaus dienen ten 
minste 10 dB hoger te zijn dan het achtergrondgeluid, dat wil zeggen alle 
geluiden die niet van de bron afkomstig zijn.
2.2Het geluiddrukniveau buiten het gebouw L2, i wordt per octaafband bepaald 
op 2 meter afstand van het begrenzingsvlak. Het (ruimtelijk gemiddelde) 
geluiddrukniveau binnen de ruimte Lb, i wordt per octaafband bepaald. Voor 
indicatieve doeleinden kan voor de bepaling van het geluiddrukniveau binnen 
de geluidgevoelige ruimte &#2013266070; Lb, i &#2013266070; eventueel worden volstaan met &#2013265929;&#2013265929;n meting 
op 1 &#2013265920; 1,5 meter van het gevelvlak, ter hoogte van het middel van de gevel. 
Ter compensatie van een systematische fout dient het aldus gemeten 
geluiddrukniveau met 1 dB te worden verlaagd.
2.3In de geluidsgevoelige ruimte dient per octaafband met de 
middenfrequenties 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz, de nagalmtijd Ti 
te worden bepaald. Uit de waarden L2, i, L b, i en Ti en de 
referentienagalmtijd To, (zie onder 1.4) wordt het parti&#2013265931;le 
geluidsniveauverschil van de gevel Di bepaald volgens de formule:
Di= L2, i &#2013266070; Lb, i + 10 log (Ti/To) (dB) (1)
2.4In verband met reflecties van het geluid op de gevel dient het parti&#2013265931;le 
geluidsniveauverschil gecorrigeerd te worden voor de bepaling van de 
parti&#2013265931;le geluidwering volgens de formule:
Gi = Di&#2013266070;Ci (dB) (2)
waarin Ci = o of 3 dB.
Uit de partiele geluidwering Gi (voor de octaafbanden met de 
middenfrequenties 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, en 2000 Hz) wordt 
rekening houdende met het standaardspectrum de waarde van de geluidwering 
van de gevel bepaald volgens de formule (5) (zie onder 3.5.).
2.5De bij de bepaling van de geluiddrukniveaus te gebruiken apparatuur dient 
zodanig te zijn dat de meetketen voldoet aan IEC-publicatie 651, uitgave 
1979, type 2.
3. Berekeningsmethode
3.1De partiele geluidwering (Gi) van een gevel &#2013266070; dat wil zeggen de 
geluidwering in &#2013265929;&#2013265929;n octaafband (i) &#2013266070; wordt berekend uit de geluidsisolaties 
van de totale, uit te onderscheiden elementen samengestelde, gevel met de 
formule:

waarin:
Ri=de luchtgeluidsisolatiewaarde van de gevel in de octaafband i in dB.
Cr=correctieterm in verband met de gevelreflectie.
V =het volume van de geluidsgevoelige ruimte.
To=de referentienagalmtijd: 0,5 s, tenzij anders is aangegeven.
S =totale geveloppervlakte in m&#2013266098; (gezien vanuit de geluidgevoelige ruimte).

3.23.2. In formule (1) geldt:

waarin:
n =het aantal te onderscheiden elementen waaruit de gevel is opgebouwd.
Sj =het oppervlak van het gevelelement j in m&#2013266098;.
Rji=de (laboratorium) luchtgeluidisolatiewaarde van het gevelelement j in de 
octaafband i in dB.
K =kierterm. Indien speciale dubbele kierdichting worden toegepast, kan K op 
10&#2013266070;5 worden gesteld, in de overige gevallen op 3.10&#2013266070;4.
Indien een afwijkende kierterm wordt toegepast, wordt deze afwijking nader 
gemotiveerd.

3.3De correctieterm Cr (gevelreflectie) bedraagt 3 dB indien de hoek tussen 
de kortste verbindingslijn geluidbron &#2013266070; gebouw en de normaal op de gevel of 
het gevelvlak 70&#2013266096; of minder is en bedraagt 0 dB indien deze hoek meer dan 
70&#2013266096; is. Bij de bepaling van de parti&#2013265931;le geluidwering van een gevel volgens 
formule (3) wordt gerekend met de gebruikelijke gevelstructuren. Indien er 
sprake is van een bijzondere gevelstructuur kan een correctie worden 
toegepast welke wordt gemotiveerd.
3.4Indien de waarden Rj gegeven zijn voor het A-gewogen 
standaardreferentiespectrum &#2013266070; dus in dB(A) &#2013266070;, geven de formules (3) en (4) 
direct de geluidwering van de gevel in dB(A).
3.5Uit de parti&#2013265931;le geluidwering van de gevel (Gi) wordt de geluidwering van 
de gevel berekend met de formule:

waarin:
Ci = standaard-referentiespectrum in dB (zie onder 1.2 en 1.3.).
"

Bye,
  Skybuck. 


Oops... I just noticed this is for inside buildings... that could be 
interesting as well...

But first I want to know formula's/calibration for outside buildings...

So me go search some more ! ;)

Bye,
  Skybuck.

"Skybuck Flying" <BloodyShame@hotmail.com> wrote in message 
news:19d51$4a9a0b6a$d53372a9$13003@cache3.tilbu1.nb.home.nl...
> Ok, > > I found some interesting information in the dutch law... maybe I can make > some sense of it... > > I'll post it here in dutch... you'll have to use google translate to > translate it into your language. > > However some symbols and formula's are lost in plain text so here is the > link in case you are interested in learning more about how the dutch law > deals with sounds/decibels and measurements ;) :) > > http://wetten.overheid.nl/BWBR0003529/geldigheidsdatum_30-08-2009 > > > " > Bijlage I > Voorschrift m.b.t. het berekenen en meten van de geluidwering
<snip>
Ok,

I am now one step further :) I like taking it a step at a time lol.

This is the dutch law called "soundobstruction" in english ;) or something 
like that ;) :)

(In dutch: "wet geluidhinder"  wet = law. geluid = sound. hinder = 
obstruction.)

(Wgh in short)

http://wetten.overheid.nl/BWBR0003227/geldigheidsdatum_30-08-2009

(Again use google translate if you want to understand some if it if you 
can't understand dutch :):):))

Bye,
  Skybuck.


The dutch law mentions international "huppledepup" lol.

dB(a) as determined by "Internationale Electrotechnische Commissie".

Searching google takes me to this website in dutch which says Netherlands is 
pretty much at the forefront of "sound laws" ;)

http://s1006.nxs.nl/ski/afdrukken.asp?ID=WGHBI.1

And via this website I come at this document which explains how to do a 
measurement...

It's again in dutch though but could be interesting:

http://www.vrom.nl/docs/milieu/handleiding_meten_en_rekenen_industrielawaai_module_b.pdf

Bye,
  Skybuck.
Some more interesting links:

(Less interesting, too many links, too much information, too many subjects, 
but it did have a further link to the link at the bottom):

http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10054

According to website above, website below has details on law about road 
traffic and measurements here in the Netherlands:

http://www.stillerverkeer.nl.

Now me go check that out !

(I am getting there... I am getting there... I hope LOL)

Bye,
  Skybuck. 


Hmm... I forgot it's sunday... I love sundays, especially when there is no 
market... nice and quiet... bad thing is shops closed though... so it has 
ups and down :P**** LOL.

But today I don't like it lol... just kidding still love it... peacefull and 
quiet at least right now.. ;) :)

But I was hoping to do some measurements... but that will have to wait until 
monday and other days when there is a shitload of traffic going on ! ;)

But for now this gives me time to prepare for * THE MEASUREMENT *

A Skybuck movie/thriller coming to your cinema's SOON !! ;) =D

Bye,
  Skybuck =D 


Ok,

Starting with the fricking basics ;)

What is a microphone ;)

http://en.wikipedia.org/wiki/Microphone

LOL this gonna take a while LOL.

But not really I am speedy reader LOL.

I just read most important/interesting parts for now otherwise I could 
indeed be spending a lifetime on this ;)

Bye,
  Skybuck. 


I found another little bit of interesting information about the microphone 
that came with the receiver...

The manual says it was calibrated.

It doesn't say how it was calibrated.

I now go send a e-mail to denon and maybe the original manufacturer... to 
see if they want to supply some information about it...

Might come in handy ?! ;)

Bye,
  Skybuck.